Dzieci Pierwsze

Międzynarodowa kampania na rzecz praw dzieci

 
manifest

Proponowany manifest praw dzieci

 • Traktowanie dzieci przez dane społeczeństwo jest miarą jego człowieczeństwa i wolności
 • Prawa dzieci mają pierwszeństwo ponad narodowość, rasę, ekonomię, politykę, ideologię, religię i wszelki inny interes
 • Prawo do życia jest najistotniejszym prawem dzieci, dlatego ciało i dusza dziecka muszą być wolne od przemocy
 • Dziecko nie jest niczyją prywatną własnością, matka, ojciec i państwo nie są jego właścicielami
 • Dziecko oznacza każdą istotę ludzką do 18 roku życia
 • Zapewnienie szczęśliwego, bezpiecznego i twórczego życia dziecku

Społeczeństwo jest odpowiedzialne do zapewnienia dobrego rozwoju każdego dziecka, niezależnie od okoliczności, w jakich znajduje się jego rodzina,

Państwo jest zobligowane także do zapewnienia jednolitych i możliwie najwyższych standardów opieki społecznej i możliwości opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

Poniższe paragrafy muszą zostać zalegalizowane.

1.Zapewnienie możliwie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Cała opieka medyczna i leczenie musi być gwarantowane i wolne od opłat.

2.Zapewnienie wolnej i obowiązkowej edukacji wszystkim dzieciom od przedszkola do ukończenia gimnazjum*. Wszystkie dzieci poniżej 12 roku życia muszą być edukowane w malarstwie, rzeźbie muzyce, edukacji artystycznej. Wszystkie dzieci muszą otrzymać edukację artystyczną i sportową (wszystkie szkoły wyższe powinny być bezpłatne i każda osoba powinna mieć do niech równy dostęp bez względu na przekonania religijne, płeć, orientację seksualną i status finansowy.

3.Zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania z najwyższymi standardami życia dla wszystkich, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

4.Państwo musi bezpośrednio kontrolować żywienie dzieci. Wszystkie dzieci muszą mieć odpowiednie, zdrowe jedzenie w wystarczającej ilości. Wszystkie dzieci muszą mieć darmowe posiłki w szkołach, przedszkolach i instytucjach opieki dziennej.

5.Państwo musi objąć wszystkie dzieci bez rodziny ochroną i zapewnić im godne życie i edukację w nowoczesnych, dobrze wyposażonych centrach, by zapobiec ich psychicznej i fizycznej degradacji.

6.Wszystkie dzieci muszą mieć dostęp do dobrze wyposażonych, nowoczesnych żłobków w celu zapewnienia twórczej edukacji i społecznego środowiska bez względu na okoliczności rodzinne.

 1. Państwo musi zapewnić dziecku specjalna opiekę przed i po urodzeniu oraz żywienie matek i niemowląt bez względu na położenie rodziny.16 tygodniowy urlop macierzyński i jednoroczny urlop do opieki nad dzieckiem. Zastosowanie specjalnych zasad i standardów w firmach, które pozwolą kobietom na ochronę ich zatrudnienia i przebieg kariery zawodowej. Przydzielanie lekkiej pracy ciężarnym kobietom.

8.Państwo musi zagwarantować odpowiednie wsparcie, np, specjalistyczne pielęgniarki i doradców dla rodziców w zakresie opieki nad dziećmi. Musi także zapewnić rozwój instytucji i usług opiekuńczych (zdrowie, żywienie, higiena) niemowlęciu i dziecku.

9.Państwo musi zaspokajać materialne i moralne wsparcie samotnie wychowującym rodzicom. Specjalne wsparcie dla matek, które są w separacji lub urodziły dzieci pozamałżeńskie i znajdują się wobec możliwych ekonomicznych, kulturowych lub etnicznych napięć.

10.Państwo musi zapewnić przyjemne, przyzwoite życie dla dzieci psychicznie lub fizycznie niepełnosprawnych i zapewnić im aktywne uczestnictwo w społeczności niezależnie od położenia rodziny. Zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną, edukację, transport, usługi komunalne, rehabilitację i umożliwić dostęp do programów dla niepełnosprawnych.

11.Państwo musi zapewnić materialne i moralne wsparcie dla młodzieży, która nie może mieszkać w swojej własnej rodzinie

 1. Państwo musi powziąć odpowiednie środki do walki z uzależnieniem narkotykowym u dzieci. Pomagać młodym wyjść z nałogu przy udziale programów rehabilitacyjnych. Srogie kary rozprowadzanie narkotyków wśród dzieci.
 1. Państwo musi zapewnić schronienie wszystkim dzieciom ─ uchodźcom, bez względu na to czy są z rodzicami czy bez. Wszystkie dzieci, które szukają azylu muszą być beneficjentami opieki społecznej.
 1. Państwo musi zmniejszać śmiertelność wśród niemowląt i dzieci poprzez efektywne sposoby promocji różnych osiągnięć medycznych i poprzez dostarczanie zdrowej żywności, opieki zdrowotnej i propagowanie higienicznego trybu życia.
 • Ochrona wszystkich dzieci przed fizycznym i psychicznym wykorzystywaniem w domu, szkole i społeczeństwie.

Ażeby chronić dzieci przed wszystkimi formami fizycznego, umysłowego i seksualnego wykorzystywania muszą zostać wprowadzone następujące zasady. Rząd, prawo, administracja i organizacje praw dzieci muszą ustawowo wprowadzić w życie te prawa, a każdy, kto nie będzie ich przestrzegał musi podlegać karze za ciężkie przestępstwo.

1.Zakaz zatrudniania dzieci poniżej 16 roku życia i zmuszania do niewolniczej pracy.

2.Ciężkie kary za uprowadzenia, sprzedaż lub handel dziećmi, w jakimkolwiek celu lub formie.

3.Zdecydowane działania prawne przeciwko wykorzystaniu dzieci w prostytucji lub innych praktykach seksualnych. Wykorzystanie dzieci w pornografii, przedstawieniach i innych materiałach powinno być ścigane jako poważna zbrodnia.

 1. Zakaz więzienia dzieci. Żadne dziecko nie powinno być pozbawione wolności. Żadne dziecko nie powinno być przedmiotem tortur lub innego okrutnego, niehumanitarnego, poniżającego traktowania lub karania. Zakaz wymuszania zeznań na dzieciach.
 1. Zniesienie kary śmierci. Żadne dziecko nie powinno być karane śmiercią.
 1. Wszelkie formy zaniedbań, które przeszkadzają w realizowaniu podstawowych potrzeb dzieci, będących pod opieką rodziców, opiekunów, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych muszą podlegać karze.
 1. Zakaz wykorzystywania medycznych, farmaceutycznych lub jakichkolwiek chirurgicznych eksperymentów i testów na dzieciach nie mających związku z ich zdrowiem.
 1. Przemoc wobec dzieci z jakiegokolwiek powodu (religii, tradycji, praktyk kulturowych) powinna być traktowana jako poważne przestępstwo. Zakaz okaleczania i obrzezania dzieci.
 1. Kary fizyczne lub jakakolwiek presja psychiczna lub groźba wobec dziecka musza być ścigane prawem i traktowane jako poważne przestępstwo.
 1. Zakaz wykorzystywania dzieci w domu, szkole i społeczeństwie. Zakaz wywierania na dzieciach presji psychicznej i zastraszania.

11.Zakaz wywożenia i przemieszczania dziecka bez wzięcia pod uwagę jego dobra i niezależności. Zakaz deportacji dzieci.

 1. Zakaz dla dzieci poniżej 18 roku życia wstępowania do armii, sił zbrojnych oraz brania udziału w wojnie.

Zakazy dotyczące dyskryminacji dziewcząt

1.Zakaz narzucania prac domowych, a w szczególności sprzątania przez dziewczęta w rodzinie.

2.Zakaz noszenia rytualnych nakryć głowy dziewcząt oraz ograniczania dziewczętom udziału w sporcie, sztuce, aktywności, które są dozwolone dla chłopców.

 1. Wprowadzenie surowych kar za wykorzystywanie, zastraszanie, ograniczanie wolności, poniżanie i przemoc wobec kobiet i dziewcząt w rodzinie.
 1. Zakaz jakiejkolwiek formy poniżania, męskiego szowinizmu, patriarchalne i nierówne traktowanie dziewcząt w instytucjach życia publicznego.
 1. Zakaz ingerowania przez jakichkolwiek członków rodziny, krewnych lub autorytety w prywatne życie dziewcząt powyżej 16 roku życia, w ich osobiste, emocjonalne i seksualne związki. Zakaz badania dziewictwa u dziewcząt, jeśli nie ma to związku z jej zdrowiem.
 1. Eliminowanie jakichkolwiek uprzedzeń i poniżających wzmianek w odniesieniu do kobiet w podręcznikach i materiałach edukacyjnych i włączanie w zamian za to kursów i materiałów naukowych dotyczących równości kobiet.

Przeciwstawienie się ingerencji religii w życie dziecka

 1. Ochrona dzieci przed wszelkimi formami materialnej i duchowej manipulacji przez religię i instytucje religijne.
 1. Zakaz przyciągania osób poniżej 16 roku życia do sekt religijnych i włączania do obrządków religijnych oraz kościołów.
 1. Podważanie dogmatów religijnych, tradycji i zwyczajów, które stoją w sprzeczności ze zdrowiem i higieną dzieci.
 1. Zakazanie wszelkich zwyczajów regulacji religijnych, które ograniczają rozwój dziecka i jego szczęśliwe życie.
 1. Całkowite oddzielenie religii od edukacji.
 1. Wszystkie szkoły i instytucje edukacyjne muszą być koedukacyjne.
 1. Zakaz jakichkolwiek szkół religijnych dla dzieci. Zakaz uczenia religii lub religijnej interpretacji przedmiotów w szkołach i instytucjach edukacyjnych. Edukacja seksualna powinna być obowiązkową częścią programu szkół średnich. Wszystkie dzieci powinny otrzymać edukację seksualną i instrukcje sposobów zapobiegania ciąży i bezpiecznego seksu.
 1. Zniesienie wszystkich praw i regulacji, które naruszają zasadę świeckiej, nie religijnej edukacji. Usunięcie symboli religijnych ze szkół, również tych noszonych na sobie lub zawieszonych.

Obywatelskie i społeczne prawa dzieci

Ażeby eliminować wszelką dyskryminację dzieci następujące prawa musza być zalegalizowane.

 1. Całkowita równość dzieci bez względu na ich pleć, rasę, narodowość, religię i warunki socjalne jego rodziny.
 1. Równe prawo wszystkich dzieci bez względu na to czy urodziły się w małżeństwie czy poza nim.
 1. Równe prawa dla wszystkich dzieci bez względu na to czy żyją w biologicznych rodzinach czy też są pod opieką państwa.
 1. Dziecko ma prawo do poznania wszystkich aspektów życia, które go bezpośrednio dotyczą.
 1. Dziecko ma prawo do wyrażania swoich poglądów i emocjonalnej wolności. Poglądy dziecka, którymi jest ono obdarzone zgodne są z jego wiekiem i dojrzałością.
 1. Dziecko ma prawo do czasu wolnego, zabawy, relaksu, i odpoczynku. Prawo do udziału w kulturze, sztuce i aktywności społecznej.
 1. Prawo do życia w społeczeństwie i możliwość relacji z innymi. Zakaz segregacji dzieci ze względu na środowisko społeczne.
 1. Prawny wiek zarówno dla dziewcząt jak i chłopców to 16 lat.
 2. Prawo dla każdej pary powyżej 16 roku życia do wspólnego życia( z własnego wyboru, na własny rachunek). Żadnego przymusu przez jakąkolwiek osobę lub autorytet co do wyboru swojego partnera, małżeństwa lub separacji.
 1. Bezwarunkowe prawo dla wszystkich osób powyżej 16 roku życia wyboru miejsca stałego pobytu, edukacji i typu pracy. Wolność do przemieszczania się i wyboru miejsca stałego pobytu w kraju lub poza jego granicami.
 1. Zniesienie przywileju postrzegania mężczyzn jako głowy rodziny.

Zrównanie praw i obowiązków dla kobiety i mężczyzny dotyczy;

 • Dbanie o wychowanie dzieci, nawet po separacji
 • Kontrola i zarządzanie domowymi finansami, masą spadkową i wyboru miejsca zamieszkania
 • Gospodarstwa domowego i pracy zawodowej
 • W razie separacji sprawowania opieki nad dziećmi oraz podziału roszczeń do majątku rodzinnego
 • Decyzji, co do nazwiska dziecka, a w przypadku obupólnej zgody przyjęcia nazwiska matki
 1. Dzieci nie są przestępcami, nawet jeśli łamią prawo.
 1. Nienaruszalność prywatności dziecka. Prawo do korespondencji i rozmów dziecka.
 1. Prawo dla każdej osoby powyżej 16 roku życia do czynnego uczestnictwa w ciałach reprezentacyjnych i utrzymania stanowiska, na które zostania wybrana.
 1. Zrównanie praw dzieci uchodźców z mieszkańcami.
 1. Zapewnić prawo dziecku pozbawionemu jednego lub obojga rodziców do podtrzymania osobistych kontaktów z obojgiem rodziców w codziennych relacjach. Nawet jeśli rodzice dziecka zamieszkują osobno.
 1. Zagwarantowanie pełnej i bezwarunkowej wolności do zrzeszania się w formy organizacji pozarządowych i instytucji broniących praw dziecka.

 

 
 nowość:
 • Islam i prawa dzieci W obronie zakazu islamskiej zasłony dla dzieci
 • To są czasy, w których następuje kryminalizacja zasłon dla nieletnich dziewcząt
 •  
   Pressmeddelande:
   Aktiviteter
   
   

  © 2004 - 2018 / All rights belong to the Children First Now (CFN).